ชื่อ คุณอนุวัตร ศรีเศษ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดได้เข้าใจได้ง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดี และคอยแนะนำในส่วนที่ไม่ค่อยเข้าใจให้สามารถทำตามอ.ได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะในการเรียน อ. ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย
สามารถนำสิ่งที่อ.สอนไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา เวลาเกิดปัญหาในห้องเรียนดั และคิดว่า หลังจากจบหลักสูตร
สามารถขอคำแนะนำและปรึกษา อ. ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางค่อนข้างสะดวก