ชื่อ คุณยุคลทา นานนิ่ม
บ.เบลตัน อินดัสทรี (ประเทศไทย) จก.
ตำแหน่ง Asst System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในส่วนของ Linux เป็นอย่างดี
มีทักษณะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อบรมดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี และได้รับการดูแลจากผู้สอนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่านำไปฆปฏิบัติงานได้ โดยได้รับแนวทางจาก อ. ผู้สอน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาในบทเรียนดีมาก หลังจากจบหลักสูตรอาจจะต้อง
Mail ไปถาม หรือ ถามทาง webboard ของ IT Destination
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี