ชื่อ คุณเอกชัย ชาตไพสิฐ
บ.โตโยดะโบ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จก. จังหวัด ระยอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตใส้กรองน้ำมันรถยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในการสอนมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง อ. เอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะพื้นฐานไม่ค่อยดี ต้องศึกษาเพิ่ม   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ภายในหลักสูตร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ห่างจากที่พักไม่ถึง 1 ก.ม.