ชื่อ คุณปรีชา ปาลกูล
กลุ่มวัณโรค กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพย์
ดูแลห้อง IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีเยี่ยม ยินดี เอาใจใส่ผู้เรียน
ให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนได้ดีมาก ทำให้ผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับ
ความรู้อยู่เสมอ ทำให้เวลาผ่านไปเร็วอย่างไม่รู้ตัว พร้อมทั้งสอดส่องดูแลผู้เรียน
ให้ได้รับความรู้ทันบทเรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ที่ได้รับในการอบรมในหลักสูตรนี้ ไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาอบรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะหน่วยงานใบ้ Sever Linux เป็นหลัก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ผู้สอนมีความเอาใจใส่ผู้เรียนให้ติดตามบทเรียน ฝึกปฏิบัติให้ทันในบทเรียน และช่วยแนะนำ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การเรียนการสอน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้เวลาเดินทางไม่มากนัก จากที่พัก-สถานที่เรียน ในช่วงเวลาที่มีการจราจรไม่ติดขัดมาก