ชื่อ คุณพีระชาติ วิภามาศ
บ.ไพบูลย์ประกันภัย จก.
รับผิดชอบ Hardware, OS, Network
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถ นำมาถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาได้ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อติดปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะว่าตัวอย่างสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็จะได้ตามวัตถุประสงค์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
สามารถช่วยเหลือก แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก มีรถ ข.ส.ม.ก. วิ่งผ่านมาก และอยู่ไม่ไกลถนนใหญ่