ชื่อ คุณนัฐกุล พุทธชาติ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับ Linux มาก สามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียดครบถ้วน
ปัญหาที่เคยสงสัยก็ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง สามารถสอบถามได้ทุกคำถาม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะทำให้รู้หลักอย่างถูกต้องกว่าเดิม
จัดการกับทรัพยากรขององค์กร
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาในขณะเรียน
webboard ทำให้มีปัญหาแล้วคงจะมาสอบถาม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะอยู่แถว รามอินทรา