ชื่อ คุณภานุพงศ์ สมบัติเพิ่มพูน
กองทุนบำเน็จบำนาจข้าราชการ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Aministrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
จัดการกองทุน
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก ชอบที่นำเรื่องใหม่ๆ มาสอน เพราะบางอย่างไม่จำเป็นก็ไม่ต้องสอน
เพราะเจาะลึกไปเลยดีกว่า พูดทุกเรื่อง แต่พูดแต่พื้น เวลามีปัญหาในการทดลอง
ก็พยายามช่วยแก้ปัญหา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี หนาวดี อ. เอาใจใส่นักเรียนดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้ได้ในเรื่องการปรับแต่ง Server ที่มีอยู่เดิมให้มีความปลอดภัยขึ้น และนำไปศึกษาเพิ่มเติม
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ให้การสนับสนุนในการเรียนดีมาก ในเรื่องรายละเอียดและบทเรียน หลังจบจะมี
webboard ทำให้มีปัญหาแล้วคงจะมาสอบถาม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเนื่องจากอยู่ใก้ลแหล่งต่อรถ