ชื่อ คุณชัชวินย์ โชติทวีกุล
Celestica Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Test Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี ควรจะเพิ่มการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะลักษณะงานที่ทำคล้ายกับหลักสูตรที่เรียน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี แต่ขอให้เพิ่มเนื้อหาภายนอกจากหนังสือเรียนและเรียนรู้การ hack บ้าง เพื่อจะได้เป็นวิธีทางปิดและป้องกันต่อ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล จากตัวเมือง