ชื่อ คุณวรวุฒิ วิบูลย์เจริญกิจจา
ATICO International ( Thailand ) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ MIS Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Trading, Export
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างมาก สามารถลงลึกในรายละเอียด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สามารถสอนและยกตัวอย่างที่มี ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และสามารถดุแล
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ค่อนข้างมั่นใจว่า สามารถนำความรู้ไปใช้งานพัฒนาระบบได้เพราะอาจารย์สอนค่อนข้างละเอียด
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในขณะเรียนอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก ( ใก้ลบ้าน )