ชื่อ คุณคณิต เลาหกานต์นิยม
บ.ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Engineer/ Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี อาจารย์มีความรู้ในตัว Linux ลึก แม้ในการ Set ระบบ Network สามารถอธิบาย
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี บรรยากาศ/ห้องเรียน/สถานที่ เหมาะสมทำให้บรรยากาศในการเรียน มีห้องสมุดเล็ก ให้พักผ่อน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ดี เพราะต้องดูแลติดตั้งระบบ Network และ
Linux Server เพื่อให้เป็น Database Server
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี เพราะมีอุปกรณ์และบทเรียนให้ทดสอบ และมี Webboard เพื่อช่วยแนะนำหลักสูตร   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา เพราะมาด้วยรถส่วนตัว