ชื่อ คุณชรัตน์ โฆษิตวณิชย์
ไทยศิลป์คอมพิวเตอร์ จ. กาญจนบุรี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ดูแลคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และความชำนาญมาก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถทำได้ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี