ชื่อ คุณพนม กลัดเพ็ชร์
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ เกี่ยวกับ Linux , Fedora มีความสามารถเกี่ยวกับคำสั่ง Command Line ของ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน ห้องเรียนวันแรก อากาศเย็นมาก การถ่ายทอดความรู้ตามตำราที่สอน
สอดแทรกนิดหน่อย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ เมื่อจบหลักสูตร สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติได้ ควรมีการแนะนำเสนอแนะ ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุน/ช่วยแก้ไข มีลักษณะเป็นกันเอง ตอบข้อซักถามได้เข้าใจมีเอกสารแจกเพิ่มเติม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางโดยรถส่วนตัวสะดวก ใช้ทางด่วน