ชื่อ คุณจิรวัฒน์ วรสิงห์
กลุ่มวัณโรค สำนักโรคเอดส์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ นักสถิติ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Server & Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรในการปฏิบัติงานจริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ยังไม่กระตุ้นให้ผู้เรียน แสดงออกอย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของเวลาและเนื้อหาที่สอน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะจุดที่สงสัยในการทำงานได้ถูกซักถามในชั้นเรียน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี Webboard ในการสอบถาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวก แบบธรรมดา