ชื่อ คุณวีระรัตน์ สุวรรณวุฒิวัฒน์
บ.เกษมกิจ จก.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ITิ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Real Estate
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก มีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี สามารถให้ความรู้ได้ชัดเจนดี และระยะเวลาในการอบรมอาจจะสั้นไปหน่อย
เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ อาจจะเพียงทำความเข้าใจในระบบก่อน เพราะไม่เคยใช้ Linux มาก่อน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ระหว่างอบรมมีการให้คำแนะนำที่ดี แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ความสะดวกพอสมควร แต่ไกลนิดหน่อย