ชื่อ คุณสิทธิชัย สุกนานนท์
บ.ณรงค์ซีฟู้ด จก.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ โปรแกรมเมอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อาหารทะเลแช่แข็ง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้กว้างขวาง ช่วยแนะนำทั้งเรื่องหลักสูตรที่เรียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำงานได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ดี แต่คิดว่าน่าจะอธิบายค่อนข้างไวไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะกระผมจะนำไปใช้ในการทำ Mail Server และมีความรู้
เพียงพอในการบำรุง และดูแลรักษา Server ให้มีประสิทธิภาพ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีนำความรู้และเทคนิคการนำไปใช้ด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมอยู่สมุทรสาคร แต่มาพักกับญาติที่รังสิต แต่นั่งรถตู้ต่อเดียวถึง