ชื่อ คุณเอกภพ เกตุผล
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถทำให้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของ Linux ได้ดียิ่งขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดี สามารถถามปัญหาได้ตลอดเวลา ถ่ายทอดตั้งแต่พื้นฐาน
ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงได้ดี มีตัวอย่างเยอะดี สามารถมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานต่างๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาในการใช้งานด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อมีปัญหาสามารถถามได้ตลอด และอาจารย์จะเดินมาแนะนำหน้าเครื่องเลยทีเดียว   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี