ชื่อ คุณสมบูรณ์ เจริญศิริสุทธิกุล
Fang Brother Holding Thailand Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ โปรแกรมเมอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ส่งออกเสื้อผ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเอาใจใส่ และถ่ายทอดในความคิดของผมดีนะครับเพราะยังมีส่วนเสริมนอกจากบทเรียนด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากจะนำไปทำ Web Mail Server และช่วยในการลด Spam Mail
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในการช่วยแก้ไขปัญหาในเวลาเรียน ทางผู้สอนก็มีแนวทางแก้ไขทางลัดได้ดีขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก ไปได้หลายทาง