ชื่อ คุณอนันศักดิ์ กิจงาม
โรงพยาบาลบางขัน
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ Linux มาก เท่าที่ได้รู้จักบุคคลที่ทำงานด้าน Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ให้ความสนใจกับผู้เข้าอบรมดี จะคอยดูแลทุกๆ คนให้สามารถเรียนรู้ในทุกเรื่องทั้งที่อบรมในหลักสูตรและนอกเหนือหลักสูตร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจำเป็นต้องใช้งาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างจะลำบากนิดถึงเพราะเดินทางประมาณ 950 ก.ม.