ชื่อ คุณสุวัชร อ้วนศิริ
Nation Multimedia Group PCL
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจรย์ผู้สอนเกี่ยวกับ Linux เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีเทคนิคและให้คำปรึกษา
ในการใช้งานมากมายให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน เป็นกันเอง สบายๆ การถ่ายทอดความรู้ทำความเข้าใจง่าย
ไม่รีบเร่งจนเกินไปเหมาะสมกับเนื้อหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรการสอนเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด ก็ไป
ประยุกต์การใช้งานให้ตรงกับควมต้องการ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยตอบปัญหาและทำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาสะดวกไม่ไกลเกินไป