ชื่อ คุณปรีชา สัมฤทธิ์พาณิชย์
บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อาหารกระป๋อง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนมีความรู้หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อบรม ซึ่งบางครั้งต้องใช้งานจริง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้นสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดี มีการช่วยเหลือกันดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะที่องค์กรมีการเริ่มพิจารณา Linux เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Software License   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในขณะเรียนค่อนข้างดี มีการติดตามว่าผู้อบรมท่านใดทำได้หรือไม่ ตรงตามการสอนหรือไม่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก เพราะค่อนข้างไกล