ชื่อ คุณเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
สหกรณ์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ รู้ลึก เรื่อง Linux   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนก็ดีครับ อาจารย์เอาใจใส่ตอบคำถามต่างๆ ได้เข้าใจ
การสอนมีบางช่วงที่เร็วไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็พอที่จะตามทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะทำได้นะ แต่ก็กว่าจะทำได้ก็คงต้องอ่านเพิ่มอีกแล้วลองทำ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในขณะเรียนอาจารย์ก็ตอบปัญหาได้ดี แต่หลังจากรียนจบคงต้องไปลองทำดูก่อน
ไม่รู้จะเจอปัญหาอะไรบ้าง คงต้องพึงอาจารย์อีกแหละ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าไว้เลย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เรื่องการเดินทางคงไม่เป็นปัญหา ถึงแม้ว่าจะไกลจากบ้านผมไปนิด แต่ก็เดินทางสะดวก