ชื่อ คุณขัตติยะ วัฒนะพระยา
Toshiba Semiconductor Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิคส์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์เยอะมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ช่วงแรกอาจยังใช้งานได้ยังไม่คล่อง แต่คิดว่า ถ้าฝึกฝนการใช้งานบ่อยๆ น่าจะใช้ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การช่วยเหลือและตอบคำถามได้ชัดเจน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก