ชื่อ คุณวราวุฒิ ภู่ทอง
บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Project Manager
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ ถ้ามีตัวอย่างมากกว่านี้ จะดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ครับ ส่วนมากมาได้จากในห้องเรียน ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้งานมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีพอสมควร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
น่าจะอยู่แถว บางเขน