ชื่อ คุณยุทธพงศ์ คงอ่อน
บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Project Manager
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจะได้ตอบคำถามในสิ่งที่อยากรู้ได้