ชื่อ คุณยุคนทา นวลนิ่ม
ฺBelton Industry Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ผู้ช่วย ดูแลระบบ
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application


  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิคส์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี แต่บางครั้งตอบคำถามไม่ค่อยกระจ่างเท่าไร   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี แต่บางครั้งตอบคำถามไม่ค่อยกระจ่างเท่าไร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้จริง และสามารถดูแล Database เบื้องต้นได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในส่วนการแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนดี แต่ในส่วนของภายหลังจบ ต้องรอดู   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก