ชื่อ คุณภูวนาถ ทิพย์สันเทียะ
Belton Industry Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Senior System Administrator
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application

  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิคส์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ แต่อยากให้อ.เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Version ใหม่ ๆ ให้ด้วยครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ อยากให้มีตัวอย่างการใช้งานจริงๆ อยู่ในคู่มือด้วย จะได้ทดลองเล่นดูได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปานกลาง เพราะระบบที่บริษัทมีปัญหาที่เกี่ยวโยงหลายด้าน ทั้ง Database Design, Security   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อยแต่ก็รับได้ครับ