ชื่อ คุณไพรัช รักเดช
Belton Industry Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Database Admin
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application

  1. ประเภทธุรกิจ
อิเลคทรอนิคส์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ในเรื่องเรียน OK รู้จริง แต่หากในส่วนพลิกแพลงยังต้องการ อีกเยอะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สิ่งที่ถามแล้ว อาจารย์ไม่สามารถตอบได้ทันที อาจารย์จะหาคำตอบมาให้ได้
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี ไม่มีปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ใช้งานได้ทันที สามารถนำประยุกต์ใช้ร่วมกับส่วนอื่นๆ ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อย่างดีเยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก