ชื่อ คุณปรีชา ปาลกูล
กลุ่มวัณโรค สำนักโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ดูแลห้องสารสนเทศวัณโรค
อบรมหลักสูตร
MySQL Web Database Application

  1. ประเภทธุรกิจ
ราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเทเวลาในการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนามและเป็นกันเอง ผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามได้กระจ่าง
พร้อมยกตัวอย่างจนเข้าใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้ และปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในขณะเรียน ให้ความกระจ่างต่อปัญหาที่พบในขณะเรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก ที่จอดรถสะดวก