ชื่อ คุณพนิต ธารางกูร
บริษัท บ้านแพน รีเสริ์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
วิจัย พัฒนา ผลิต และขาย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่น่าพอใจมาก สามารถตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ทำให้เรียนแล้วไม่รู้สึกตรึงเครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่คงต้องฝึกฝนและทดลองอีกพอสมควร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำได้ดี มีประโยชน์กับการนำไปใช้ได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก มีรถส่วนตัวครับ