ชื่อ คุณชุมพล พุ่มสุ่น
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ได้รับความรู้ที่หลากหลาย และอาจารย์มีความรู้ที่ดี ให้ความกระจ่างในสิ่งที่ไม่เข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำไปดูแล Web Server และทำให้หน่วยงานมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับ Linux และพัฒนาต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้ความช่วยเหลือขณะเรียนดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก มีรถผ่านหลายสายพอสมควร