ชื่อ คุณมนตรี สีเทา
สถาบันอบรม Linux Gray
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อบรมคอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ เอาใจใส่ดีครับ แอร์เย็นดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ เพราะหลังจากปฏิบัติแล้วก็ทำได้ดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็จะมีเรื่อง บางครั้งอาจารย์สอนเร็วไปบ้าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี ใก้ลถนนใหญ่ ไปมาสะดวก