ชื่อ คุณดังไกล แม้นพงษ์
บริษัท พัทยาฟู้ดส์ อินดัสตรี จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อาหารบรรจุ กระป๋อง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้อย่างดี ในเรื่องที่สอน และเรื่องอื่นๆ สามารถเล่าเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นไปได้อย่างราบรื่นดี การดูแลเอาใจใส่ดีมาก พร้อมที่จะถ่ายทอด
โดยไม่ปิดบังใดๆ สามารถอธิบายให้มองเห็นภาพได้ ส่วนการนำไปประยุกต์ใช้ยังต้องฝึกฝน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
พอเป็นพื้นฐานในการทำงาน ส่วนการปฏิบัติจริงในการทำงานแล้วคงต้องใช้ประสบการณ์
เพิ่มเติมและหาเอาจากที่อื่นอยู่อีกมาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาในขณะเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ส่วนในภายหลัง
คงต้องดูกันต่อไปครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ