ชื่อ คุณฝน นวลเจริญ
บริษัท บ้านแพนรีเสริ์ช จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
วิจัย พัฒนา ผลิต ขาย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ มีมากครับ สามารถบอกได้อย่างกระจ่าง ชัดเจน และยกตัวอย่างให้เห็น
เหตุการณ์จริง ทำให้นักเรียนนึกภาพออกและนำไปใช้งานได้เลย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ทำให้เรียนรู้เรื่อง และเข้าใจเป็นอย่างดี มีปัญหาติดตามอาจารย์ได้
แล้วอาจารย์จะมาดูให้ เอาใจใส่ต่อนักเรียนดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเรียนเนื้อหา ครอบคลุม และอาจารย์ก็สอนได้ดีมากครับ สามารถรับเอาความรู้
เนื้อหาของหลักสูตรได้มากครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ เป็นสิ่งที่ดีครับ อาจารย์จะเข้ามาอ่านและตอบคำถามได้ชัดเจนครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากนิดหน่อยครับ คืออยู่ไกล แต่อาจจะดีก็ได้ที่อยู่ทิศทางตรงข้ามกับรถไปทำงานครับ