ชื่อ คุณวสัณฑ์ สินสว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technician
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อ. เปิดโอกาสให้ซักถาม ทำให้สามารถตามเนื้อหาได้ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจจะติดขัดบ้าง แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี มี Webboard ให้สอบถามปัญหา ไขข้อสงสัย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล