ชื่อ คุณศักดิ์ชัย จั่นแก้ว
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Network Admin
บริษัท ( แอ๊ดด้า ไทยแลนด์ ) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตรองเท้า   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ รอบรู้ทุกๆ เรื่องที่ตอบ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี และพยายามถ่ายทอดให้กับ น.ศ.ได้ดีมาก ถ้าไม่ได้หรือติดขัด
อ.ผู้สอนจะช่วยแนะนำ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้แบบเต็ม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับคำแนะนำดี ทำให้เข้าใจมากกว่าเดิม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี