ชื่อ คุณมนตรี ฐิติรัตนานนท์
โรงเรียนแสดงทองวิทยา จ.สงขลา
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบาย ๆ เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน บางส่วนที่ได้เพราะเกิดจากไอเดียจากอาจารย์และ บรรยาย และถามเพื่อร่วมงาน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี