ชื่อ คุณครรชิต ยืนยง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
หจก.เดอร์กอร์เซ่ย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
เครื่องประดับ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนและการดูแลดี มีจังหวะในการพัก เพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าสมองได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะได้ทำ Workshop   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คิดว่าสามารถช่วยได้มาก เนื่องจากมี Webboard ในการสื่อสารเพื่อความสะดวก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางได้สะดวกมีรถเมล์ผ่านหลายสาย