ชื่อ Vanvathana CHOUNLAMOUNTRY
Nation Science
(Vienttiane/Lao PDR)
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Great, I feal like the whole experiences of Linux is on him
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
I can make my self like at home, helping trainee feels better,
the explaination an class is easy to understand.
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
This is the first time, touch OS Linux, but think I can get its concept,
and think I can contribute it to my future work.
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร I think, I will bet help from other tainees and my trainer easily
and webboard, I hope so.
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
I can take one line bus from where I stay to here ! easy.