ชื่อ คุณมาลิก สุวรรณดี
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Office Automation
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ Linux ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลและให้คำแนะนำในเรื่อง Workshop และให้คำตอบที่ตรงประเด็นกับที่ถามไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงระหว่างการอบรม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี เพราะมี Webboard ให้มาสอบถามได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะมีรถเมล์ผ่านหลายสาย