ชื่อ คุณธีรยุทธ พิมพ์โมชา
บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ดี จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
วิจัยและพัฒนา
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อ.เข้าใจการทำงานทั้งหมดของ Linux อย่างละเอียด สามารถอธิบายได้ทุกจุด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และเข้าใจนักเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมี Project ที่ต้องทำคือ Firewall DNS Mail Squid   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เห็นว่ามี Webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกมาก