ชื่อ คุณไพโรจน์ สัมฤิทธิ์ผล
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ บริหารระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่ได้ใช้ เพราะผมดูแลระบบ Windows แต่เพียงได้รู้ Concept เท่านั้น ส่วน Unix/Linux จะมีรับผิดชอบดูแลอีกคนหนึ่ง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก