ชื่อ คุณวิชัย แก้วแดง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ วิศวกรระบบอาวุโส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนอยู่ในเกณฑ์ใชได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถที่จะนำไปปฏิบัติงานได้ เนื่องจากที่ทำงานมี Linux ใช้งานอยู่   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางไกลไปหน่อย