ชื่อ คุณพรเทพ วิมลภักดี
บริษัท ไทโย เอเอ จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรรับซื้อไม้
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาที่มีข้อข้องใจได้ เตรียมการสอนและบริหารเวลา
ในการสอนและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เรียนแบบเป็นกันเอง สามารถซักถามได้ตลอดการเรียน การดูแลแบบใก้ลชิด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะทำได้ เพราะมีพื้นฐานความรู้และทฤษฎี พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ
ในการติดตั้งเมื่อมีปัญหาก็สอบถามได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คาดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางก็ไม่ลำบาก