ชื่อ คุณ ทรงสิทธิ์ มาพิบูลย์ธัญชาติ

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รอบรู้มากครับ ประสบการณ์สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่สามารถ เพราะว่ายังขาดการฝึกฝนครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนจัดว่าดีมากครับ แต่หลังจากจบแล้วยังไม่ทราบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวกเท่าที่ควร