ชื่อ คุณศยามล สิทธิพรหม

ตำแหน่ง Assistant IT Manager
บริษัท โซบาร์เลนซ์ จำกัด
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตเลนส์ส่งออก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีการเตรียมตัวมาดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก อ.ทำความเข้าใจกับนักเรียนด ถ้าไม่ทันก็ถามได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ webboard
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก มีรถผ่านหลายสาย