ชื่อ คุณธนิศร ธนวงศ์เกษม

ตำแหน่ง Programmer
บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายบรถบรรทุกยี่ห้อ Nissan Diesel
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในการสอน และนำเสนอได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อ.เอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะปฏิบัติในห้องเรียนไปแล้ว   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ผู้สอนช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนได้ เป็นอย่างดี โดยให้ทั้งแนวคิด
และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีเพราะขับรถมาเอง