ชื่อ คุณ สุพรรณษา ศรีบาง

ตำแหน่ง Programmer
บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายบรถบรรทุกยี่ห้อ Nissan Diesel   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และความรู้ทั่วไปของลีนุกซ์เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง อธิบายเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย แต่จะบ้างบางครั้งที่ตามไม่ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการทำงาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมากเกินไปค่ะ