ชื่อ คุณ กริชพนม โพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง System Admin
บริษัท Asiasoft International
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ประเภทธุรกิจ
Software
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ท่านอาจารย์มีความรู้หลากหลายมาก สอบถามได้ทุกเรื่อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองกับเพื่อนในห้องเรียนและกับอาจารย์ผู้สอน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจากมีการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Linux
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยยังไม่ทราบ หลังจากมาเรียนแล้วมีความรู้มากขึ้น
สามารถนำไปประยุกต์กับงานได้มาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ เนื่องจากอยู่แถวลาดพร้าว นั่งรถตู้มาสะดวกมาก