ชื่อ คุณ สุรศักดิ์ หงษ์ษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์เทคโนโลยี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มานาน ทำให้มีการเตรียมพร้อมในด้านอุปกรณ์และ
การเรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง อธิบายละเอียด มีการเขียนไวท์บอร์ด
ทุกขั้นตอน ทำให้นักเรียนไม่เขินอายที่จะถามอาจารย์
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะมีเนื้อหาในการนำไปใช้งานครบ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อาจารย์ให้คำชี้แนะ ถ้าติดปัญหาก็ช่วยแก้ปัญหาให้และอธิบายให้จนเข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลครับ แต่เดินทางสะดวกรถไม่ค่อยติด
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-