ชื่อ คุณ นิธิ จีราระรื่นศักดิ์

บริษัท ค้าวัสดุซิเมนต์ไทย จำกัด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้แน่น สามารถตอบข้อซักถามและข้อสงสัยและอธิบายตัวอย่างทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง เข้าถึงนักเรียนทุกคน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากในการปฏิบัติงานระบบที่ใช้
ทั้ง network หรือ server มีส่วนที่ใช้ Linux เช่น mail ทำให้เข้าใจกระบวนการมากขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ.ช่วยแก้ไขปัญหา มีรายบุคคลทำให้แก้ไขได้เร็ว และเข้าใจดี
ภายหลังจบหลักสูตรสามารถเข้าไปที่ webboard ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ยังไม่สะดวกในการเดินทาง ถ้ามีรถไฟฟ้าผ่านจะดีมาก
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-